Regulamin portalu

Regulamin portalu i zasady komentowania

UWAGA INFORMACJA dla firm.

Firmy chcące umieszczać ogłoszenia firmowe obowiązuje dodatkowy regulaminem zamieszczony w zakładce "Kontakt" - Inf. dla FIRM

I Regulamin ogólny oraz zasady dodawania komentarzy.


Przeznaczeniem serwisu www.portalik24.pl jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom publikowanie oraz przeglądanie ogłoszeń, zarówno swoich jak i innych uczestników serwisu, za pomocą sieci Internet.
Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jej uczestników, a jej rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między uczestnikami.


Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia oraz za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
Uczestnik korzysta z platformy na własną odpowiedzialność i powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autorów innych ogłoszeń.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt portalik24 zabrania wystawiania ogłoszeń dotyczących handlem zwierząt. Ogłoszenia tego typu będą usuwane bez powiadomienia.


Zabrania się wykorzystywania podanych przez uczestników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich.


Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
Nie ponosimy odpowiedzialności za: osoby umieszczające oferty w serwisie, oferowane przez nich towary, usługi i anonse.
Ogłoszenia publikowane są bezpłatnie i emitowane do czasu usunięcia przez wystawiającego.
Użytkownik dodając obrazy do ogłoszenia tym samym oświadcza, że posiade pełne prawo do korzystania z nich.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń publikowanych przez użytkowników serwisu.


W przypadku zgłoszenia naruszeń regulaminu, podaniu nieprawdziwych danych, które mogłyby narazić inne osoby na utratę dobrego imienia jego godności lub stratę finansową wszystkie dane o logującym sie zostana przekazane organom ścigania.
Dodawać ogłoszenia mogą tylko osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadku roszczeń wynikających z niezgodności usług i towarów pomiędzy wystawcą ogłoszenia a odbiąrcą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


Zakładając konto użytkownik zgadza się na otrzymywanie powiadomień od redakcji. Nie rozsyłamy reklam !
Jeżeli którykolwiek z punktów Państwo nie akceptujecie prosimy nie zakładać konta lub usunąć już istniejące.
OGŁOSZENIA SPRZECZNE Z INTERESAMI PORTALIK24 ZOSTANĄ USUNIĘTE BEZ POWIADAMIANIA.

* patrz zakładka "INFORMACJA DLA FIRM"

II Dodawanie komentarzy do ogłoszeń i artykułów.

Czego nie wolno?

Będziemy usuwać opinie, które:

- zawierają treści dyskryminujące rasę, narodowość, język, religię, a także nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny,

- są wulgarne, zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne, naruszają zasady współżycia społecznego,

- zawierają dane osobowe i teleadresowe,

- zawierają reklamy produktów lub usług,

- propagują alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,

- obrażają osoby publiczne,

- łamią prawa autorskie lub przyczyniają się do ich naruszania,

- zawierają uwagi skierowane obsługi serwisu.


III OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

 1. 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do PORTALIK24.PL lub/i do podmiotów współpracujących z PORTALIK24.PL i podlegają ochronie prawnej.
 2. 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
  1. a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  2. b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  3. c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  4. d) nazw domen internetowych;
  5. e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 3. 3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych "Zasadach", PORTALIK24.PL zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
  1. a) użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda PORTALIK24.PL (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
  2. b) poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody PORTALIK24.PL (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
   1. (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. (iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. (iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
   5. (v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 4. 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.
 5. 3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z PORTALIK24.PL.
 6. 6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody PORTALIK24.PL, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu PORTALIK24.PL może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw PORTALIK24.PL lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu PORTALIK24.PL, w tym treści o charakterze reklamowym.

Zespół portalik24

 

Google+